Metodologi MyGovEA

Metodologi MyGovEA menerangkan satu komponen penting dalam rangka kerja yang memberi tumpuan dalam menyediakan satu panduan menyeluruh yang perlu dijadikan rujukan oleh setiap agensi dalam memulakan pembinaan amalan EA. Metodologi ini terdiri daripada lima (5) peringkat pembangunan setiap peringkat terdiri daripada objektif dan hasil yang ditetapkan dan disokong oleh templat dan peralatan untuk membantu agensi tersebut mencapai sasaran di setiap peringkat.

  • Fasa 1 : Permulaan
  • Fasa 2 : Penilaian
  • Fasa 3 : Penentuan
  • Fasa 4 : Pembinaan/Pelaksanaan
  • Fasa 5 : Memantau
Fasa 1: Permulaan

Fasa 1 dalam proses seni bina merangkumi tiga perkara penting iaitu menentukan skop seni bina, mengesahkan tadbir urus dan pihak berkepentingan, serta menentukan visi seni bina dan keperluan.

Fasa 2: Penilaian

Fasa 2 dalam proses seni bina merangkumi penilaian terhadap seni bina semasa termasuk seni bina perniagaan, seni bina data, seni bina aplikasi, dan seni bina teknologi. Selain itu, fasa ini juga merangkumi penilaian terhadap peluang yang wujud dalam seni bina semasa.

Fasa 3: Penentuan

Fasa 3 dalam proses seni bina merangkumi beberapa langkah penting untuk merancang penyelesaian baru dan merancang migrasi daripada seni bina semasa ke seni bina yang baru.

Fasa 4: Pembinaan/Pelaksanaan

Fasa 4 dalam proses seni bina merangkumi langkah-langkah untuk mengawal pelaksanaan seni bina baru dan memilih metodologi penghantaran pelaksanaan.

Fasa 5: Memantau

Fasa 4 seni bina merangkumi pengurusan perubahan, pindah ilmu, semakan selepas pelaksanaan, dan pemantauan prestasi. Ini membantu memastikan seni bina berfungsi lancar, menangani cabaran semasa operasi, dan mengenal pasti peluang peningkatan.

Pengurusan Keperluan Berterusan
Pengurusan Keperluan Berterusan merupakan salah satu bahagian daripada Metodologi MyGovEA. Komponen ini membimbing Pasukan Arkitektur untuk menguruskan proses pengumpulan dan perubahan keperluan. Pengurusan Keperluan Berterusan ini bermula pada peringkat kedua Metodologi dimana pasukan Arkitektur akan mewujudkan satu keperluan asas kepada architecture work.