Prinsip MyGovEA

Prinsip Architecture MyGovEA menakrifkan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam pelaksanaan inisiatif business dan ICT mengikut perspektif EA. Dalam setiap prinsip terdapat pekeliling dan garis panduan yang perlu dirujuk oleh agensi sebagai satu standard dalam pelaksanaan EA di agensi. Prinsip Architecture MyGovEA terdiri daripada 12 prinsip yang dibahagikan kepada lima kategori utama iaitu Prinsip Umum, Business, Data, Aplikasi dan Teknologi. Pelaksanaan setiap prinsip ini adalah tertakluk kepada perubahan pekeliling dan garis panduan semasa yang sedang berkuat kuasa